منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 644
 بازدید امروز : 128
 کل بازدید : 119265
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.3121
صفحه اصلی > معرفی واحدها > واحد توسعه تحقیقات بالینی قلب و عروق فرشچیان > اهداف و برنامه ها > اهداف 

اهداف کمیته:  
تلاش جهت توسعه پژوهشهاي کاربردي و گسترش مرزهاي دانش موجب شکل گیري تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیتهاي بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی در بیمارستانهاي آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهاي توسعه تحقیقات بالینی و شوراي پژوهشی بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمندسازي اعضاي هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهاي آموزشی تشکیل میشوند. در این مرکز کمیته ساماندهی پژوهش یا هدف ارتقا سطح تحقیقات کمی و کیفی تشکیل گردیده است و جلسات به طور منظم برگزار می گردد. واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فرشچیان از تاریخ 20/9/93 در این بیمارستان راه اندازي گردیده است.
هدف کلی:
به طور کلی هدف از برگزاري کمیته ها را میتوان در موارد ذیل جمع بندي نمود:
· این کمیته به هدف تقویت عملکرد و رفع مشکلات و معضلات طرح هاي تحقیقاتی تشکیل میگردد و در مواردي
فعالیت مینمایند که همکاري چند جانبه گروهها و بخشهاي مختلف بیمارستانی را فراهم آورد.
· توسعه کمی و کیفی پژوهشهاي بالینی و هدایت آنها به سوي اولویتهاي پژوهشی
اهداف اختصاصی:
· تشویق و ترغیب پژوهشهاي بالینی در بیمارستان
· فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهشهاي بالینی
· توانمندسازي اعضاي هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان
· بستر سازي و تأمین نیروي انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی
· نظارت بر حسن انجام فعالیت هاي پژوهشی
· تلاش در جهت ادغام فعالیتهاي پژوهشی در آموزش و درمان
· بررسی و تصویب طرحهاي پژوهشی پیشنهادي که تابع موازین اخلاقی مورد تأیید کمیته اخلاق در پژوهشهاي
علوم پزشکی همدان میباشد